İCRA İFLAS HUKUKU

İcra İflas hukuku ülkemizde toplumun her kesimini yakından ilgilendiren bir hukuk dalıdır. Sadece alacaklının alacağına kavuşması değil, borçlunun da borca itirazı, şikayet, istihkak iddiası, istirdat davası, menfi tespit, takas mahsup, zamanaşımı gibi savunma mekanizmaları ve defileri de bu hukuk dalının kapsamı içindedir.

İcra İflas Kanunu temel olarak alacaklının alacağına kavuşmasını sağlar nitelikte kabul edildiğinden, buna ilişkin icra takibi, haciz, , tasarrufun iptali davası, ihale ve ihalenin feshi gibi icrai işlemlerin takibi ve sonuçlandırılması Vizyoner Hukuk ve Danışmanlık ofisinin uzmanlık alanlarındandır. Bunun yanı sıra icra hukukunda borçlunun mallarının tespiti ve tahsilât için hız ve araştırma büyük önem taşıdığından, borçluya ait tüm menkul ve gayrimenkul ile 3. kişilerdeki hak ve alacaklarının tespiti amacıyla kapsamlı araştırmalar ilgili takip memurlarımızca yürütülmektedir.

İflas hukuku genel anlamda borca batık şahıs ve şirketlerin mal ve haklarının tasfiyesini düzenler. Vizyoner Hukuk ve Danışmanlık iflas, iflas erteleme, iflasın açılması, konkordato, borç tasfiye görüşmeleri ve sulh anlaşmaları gibi iflas hukukunun her alanında hizmet vermektedir.

icra iflas hukuku